Mount Elizabeth Mount Elizabeth
  • Mount Elizabeth

ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေၾကာင္း

ကၽြႏု္ပ္တို႔ အေၾကာင္း

အေကာင္းဆံုး က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားေပးႏိုင္ရန္ အၿမဲတမ္းမပ်က္ယြင္း ေသာ အဓိဌာန္ျဖင့္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေနေသာ Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီး

ႏွလံုးႏွင့္ ေသြးေၾကာဆိုင္ရာ

ႏွလံုးႏွင့္ ေသြးေၾကာဆိုင္ရာ

ႏွလံုးႏွင့္ ေသြးေၾကာဆိုင္ရာေရာဂါမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ေရာဂါရွာေဖြၿပီး ကုသႏိုင္ရန္ အတြက္ Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီးတြင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကား ထားသည့္ အေတြ႔အႀကံဳျပည့္၀ေသာ ႏွလံုးအထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔ ရွိပါသည္။

ကင္ဆာ

ကင္ဆာ

Mount Elizabeth ေဆးရံုႀကီး၏ ခြဲစိတ္ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ဓါတ္ေရာင္ျခည္ အထူကု ဆရာ၀န္ႀကီးမ်ား၊ အထူးေလ့က်င့္ သင္ၾကားထားေသာ သူနာျပဳမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြး အႀကံျပဳသူမ်ား အဖြဲ႔သည္ လူနာခံစားေနရေသာ ေရာဂါေ၀ဒနာသာမက ၿပီးျပည့္စံုေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူ ေပးႏုိင္ပါသည္။

ခစြဲ ိတ္ဒဏ္ရာအနည္းဆံုးျဖင့္ ခစြဲ ိတ္ကုသျခင္း

ေသးငယ္ေသာအေပါက္မွတဆင့္ မွန္ေျပာင္းျဖင့္ခြဲစိတ္ျခင္းမွ ရရွိႏိုင္မည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားအား ရွာေဖြျခင္း။