Mount Elizabeth Mount Elizabeth
  • Mount Elizabeth

ဆက္သြယ္ရန္

Mount Elizabeth ေဆးရံု

3 Mount Elizabeth Singapore

Singapore 228510

Hospital Mainline: +65 6737 2666

A&E Line: +65 6731 2218 (24 Hours)

Email: mpac@parkway.sg

Appointment & Medical Enquiry: +65 6250 0000

WhatsApp Appointment+65 8111 7777

Mount Elizabeth Novena ေဆးရံု

38 Irrawaddy Road

Singapore 329563

Hospital Mainline: +65 6933 0000

A&E Line: +65 6933 0100 (24 Hours)

Email: mnpac@parkway.sg

Appointment & Medical Enquiry: +65 6898 6898

WhatsApp Appointment+65 8111 5777

၂၄ နာရီျပသႏုိင္ေသာေဆးခန္းႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာႏွင့္အေရးေပၚဌာနကိုလည္း စီစဥ္ေပးထားပါသည္။

ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ကာကြယ္ျခင္းဥပေဒ ႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ထပ္မံသိရွိလိုပါက pdpo@parkway.sg ကို ဆက္သြယ္ႏုိင္ပါသည္။