Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Choo Shu May

Dr Choo Shu May
Dr Choo Shu May
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • ေမ့ေဆး
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS (Singapore) 1987
  • M Med (Anaes) (Singapore) 1992
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • Cantonese
  • English
  • Hokkien
  • Mandarin
  • Teochew

ဆုရရွိမႈမ်ား

 • Clinical Fellow, Paediatric Anaesthesia, Hospital for Sick Children, Toronto Canada (1995 - 1996)
 • Department of Paediatric Anaesthesia, KK Women and Children Hospital (1997-2000)