Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Chua Meng Hui Sebastian

Dr Chua Meng Hui Sebastian
Dr Chua Meng Hui Sebastian
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • ေမ့ေဆး
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS (Singapore),
  • M.Med. (Anaes) (Singapore)
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • Cantonese
  • English
  • Mandarin