Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Goh Chor Yong Joyce

Dr Goh Chor Yong Joyce
Dr Goh Chor Yong Joyce
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • ေမ့ေဆး
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • Cantonese
  • English
  • Hokkien
  • Malay/Indonesian
  • Mandarin
  • Tamil
  • Teochew