Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Lai Yeow Choy

Dr Lai Yeow Choy
Dr Lai Yeow Choy
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • ေမ့ေဆး
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS (Singapore) 1989
  • MMeD (Anaes) (Singapore) 1995
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • Cantonese
  • English
  • Hokkien
  • Malay/Indonesian
  • Mandarin

ဆုရရွိမႈမ်ား

 • Tan Tock Seng Hospital, Singapore (1995-1999)
 • Clinical Fellow, Toronto Western Hospital, University of Toronto, Canada (1999-2000)
 • Tan Tock Seng Hospital (2000-2004)