Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Lee Tze Wee

Dr Lee Tze Wee
Dr Lee Tze Wee
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • ေမ့ေဆး
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္ခြဲမ်ား

  • ၾကပ္မပ္ကုသျခင္းဆိုင္ရာေဆးပညာ
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English
  • Hokkien
  • Mandarin
  • Teochew