Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Lim Ka Liang

Dr Lim Ka Liang
Dr Lim Ka Liang
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • ေမ့ေဆး
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MB BCh (Ireland)
  • FFARCS (Anaes)
  • FAMS (Singapore)
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English