Mount Elizabeth Mount Elizabeth
  • Mount Elizabeth

Dr Ng Tze Luen Adrian

Dr Ng Tze Luen Adrian
Dr Ng Tze Luen Adrian
  • အထူးျပဳဘာသာရပ္

    • ေမ့ေဆး
  • မိခင္ဘာသာစကား

    • English

Dr Ng Tze Luen Adrian ၏ က်န္းမာေရးေဆာင္းပါးမ်ား

မွ်ေ၀ထားသည့္ေဆာင္းပါးမေတြ႕ပါ။