Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Ngiam Shih Kwang Kelvin

Dr Ngiam Shih Kwang Kelvin
Dr Ngiam Shih Kwang Kelvin
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • ေမ့ေဆး
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္ခြဲမ်ား

  • ၾကပ္မပ္ကုသျခင္းဆိုင္ရာေဆးပညာ
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MB BCh (Wales)
  • FRCA (Anaes) (UK)
  • FAMS (Singapore)
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English