Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Sim Kah Ming

Dr Sim Kah Ming
Dr Sim Kah Ming
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • ေမ့ေဆး
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္ခြဲမ်ား

  • ၾကပ္မပ္ကုသျခင္းဆိုင္ရာေဆးပညာ
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS (Singapore) 1982 Â,
  • M Med (Anaes) (Singapore) 1989
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • Cantonese
  • English
  • Hokkien
  • Mandarin
  • Teochew