Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Su Hong Zee

Dr Su Hong Zee
Dr Su Hong Zee
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • ေမ့ေဆး
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS (Singapore)
  • FRCA (Eng)
  • FFRACS (Anaes)
  • FANZCA (Anaes) Aust & NZ
  • FAMS (Anaes)
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • Cantonese
  • English
  • Hokkien
  • Malay/Indonesian
  • Mandarin