Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Tan Hon Liang

Dr Tan Hon Liang
Dr Tan Hon Liang
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • ေမ့ေဆး
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS (S'pore)
  • M.Med (Int Med)
  • MRCP (UK)
  • M.Med (Anaes)
  • European Diploma of Intensive Care
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English
  • Mandarin