Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Tan Soo Guan

Dr Tan Soo Guan
Dr Tan Soo Guan
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • ေမ့ေဆး
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS (Singapore)
  • FANZCA (Anaes)
  • M Med (Anaes) (Singapore)
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • Cantonese
  • English
  • Hokkien
  • Mandarin
  • Teochew