Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Tan Soon Kiam

Dr Tan Soon Kiam
Dr Tan Soon Kiam
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • ေမ့ေဆး
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • FAMS (Anaes) Singapore
  • MBBS (Spore)
  • FFARACS (Anaes) Australia
  • FANZCA (Anaes)
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • Cantonese
  • English
  • Hokkien
  • Malay/Indonesian
  • Mandarin
  • Tamil
  • Teochew