Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Teo Cheng Soon Raymond

Dr Teo Cheng Soon Raymond
Dr Teo Cheng Soon Raymond
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • ေမ့ေဆး
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS (Singapore) 1972
  • M Med (Anaes) (Singapore) 1977
  • FAMS (Anaes) 1981
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English