Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Wong Choon Mee Sally

Dr Wong Choon Mee Sally
Dr Wong Choon Mee Sally
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • ေမ့ေဆး
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္ခြဲမ်ား

  • ၾကပ္မပ္ကုသျခင္းဆိုင္ရာေဆးပညာ
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS (Singapore)
  • M. Med. (Anaes) (Singapore)
  • FANZCA (Anaes) (Aust & N.Z.)
  • FAMS (Anaes)
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • Cantonese
  • English
  • Hokkien
  • Mandarin