Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Yap Seok Eng Catherine

Dr Yap Seok Eng Catherine
Dr Yap Seok Eng Catherine
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • ေမ့ေဆး
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS (Singapore) 1977
  • M Med (Anaes) (Singapore) 1982
  • FAMS (Anaes) 1985
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English
  • Hokkien
  • Malay/Indonesian
  • Mandarin
  • Teochew