Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Yau Hok Man Gordon

Dr Yau Hok Man Gordon
Dr Yau Hok Man Gordon
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • ေမ့ေဆး
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS (London)
  • FRCA
  • FAMS
  • FHKCA
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • Cantonese
  • English
  • Hokkien
  • Malay/Indonesian
  • Mandarin
  • Tamil
  • Teochew