Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Yih Shiau Wen Patricia

Dr Yih Shiau Wen Patricia
Dr Yih Shiau Wen Patricia
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • ေမ့ေဆး
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS
  • MMed (Anaesthesia)
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • Cantonese
  • English
  • Hokkien
  • Malay/Indonesian
  • Mandarin
  • Tamil
  • Teochew