Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Koh Siam Soon Philip

Dr Koh Siam Soon Philip
Dr Koh Siam Soon Philip
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • ႏွလံုး
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS (Singapore)
  • M.Med (Int Medicine) (Singapore)
  • FAMS (Cardiology)
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • Cantonese
  • English
  • Hokkien
  • Malay/Indonesian
  • Mandarin
  • Teochew