Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Lim Tai Tian

Dr Lim Tai Tian
Dr Lim Tai Tian
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • ႏွလံုး
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • Master of Medicine
  • Doctor of Medicine
  • Certified Specialist Internal Medicine R.N.M.A, The Netherlands
  • Fellow of the Academy of Medicine, Singapore (Cardiology)
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English

ေနာက္ခံရာဇ၀င္

 • Dr Lim Tai Tian is a cardiologist accredited at Mount Elizabeth Hospitals and Gleneagles Hospital, Singapore.
 • He can perform procedures such as coronary angiogram catherisation, coronary angioplasty and stenting, rotablator, intravascular ultrasound study (IVUS) and cardioversion.
 • He was a former consultant cardiologist in the cardiac department at the National University Hospital (NUH) in Singapore. He has also served as a cardiologist and visiting consultant at the National Heart Centre (NHC).
 • He is a visiting consultant to Jerduong Park Medical Centre in Brunei, and member of the scientific advisory board at ClinQuest. Inc.
 • He was a senior lecturer at the National University of Singapore from 1996 – 2000.
 • During his time at NUS and NHC, he was the local principal investigator for a number of international multicentre clinical trials for medical devices and new drugs. His experimental work was in stent coatings for sustained drug release, which resulted in a number of patents.
 • Dr Lim is still involved in drug delivery systems, one of which is in clinical trials in humans in Europe.