Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Ng Richard

Dr Ng Richard
Dr Ng Richard
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • ႏွလံုး
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS (Singapore)
  • M.Med (Int Med) (Singapore)
  • FAMS (Cardiology)
  • FRCP (Int Med) (UK)
  • FRACP (Int Med) (Aust)
  • FACC (USA)
  • FSCAI (USA)
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English
  • Mandarin