Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Sim Kwang Wei Eugene

Dr Sim Kwang Wei Eugene
Dr Sim Kwang Wei Eugene
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • ႏွလံုးႏွင့္ရင္ပိုင္းခြဲစိတ္
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS (Singapore)
  • FRCS (Gen Surg) (Glasg)
  • FRCS (Gen Surg) (Edin)
  • FAMS (Singapore)
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English
  • Mandarin