Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Wong Woon Wai James

Dr Wong Woon Wai James
Dr Wong Woon Wai James
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • ႏွလံုးႏွင့္ရင္ပိုင္းခြဲစိတ္
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS (Monash)
  • FRCSEd (General Surgery)
  • FAMS (Thoracic & Cardiovascular Surgery)
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English
  • Malay/Indonesian
  • Mandarin