Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Lee Yew Keong David

Dr Lee Yew Keong David
Dr Lee Yew Keong David
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • သြားႏွင့္သြားဖံုးဆိုင္ရာကုသမႈမ်ား
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • BDS (Singapore),
  • MDS (Aust)
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English

ေနာက္ခံရာဇ၀င္

 • Dental degree (B.D.S.) from National University of Singapore
 • Postgraduate Degree (M.D.S.) from the University of Adelaide