Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Wee Teng Yau

Dr Wee Teng Yau
Dr Wee Teng Yau
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • သြားႏွင့္သြားဖံုးဆိုင္ရာကုသမႈမ်ား
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English

ေနာက္ခံရာဇ၀င္

 • 2002 - 2004: Dental Officer in National Dental Centre
 • 2004 - 2007: Orthodontic resident in National Dental Centre
 • 2007 - 2010: Orthodontist in National Dental Centre
 • 2010 - Present: Orthodontist in Alfred Cheng Orthodontic Clinic