Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Neo Tee Khin

Dr Neo Tee Khin
Dr Neo Tee Khin
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • သြားအစားထိုးကုသျခင္း
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • BDS (Singapore)
  • Cert Prosthodontics (USA)
  • MS (Prosthodontics)
  • FRCD (Canada)
  • FRACDS (Australia)
  • Am Board Prosthodont.
  • FAM (Singapore)
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • Cantonese
  • English
  • Hokkien
  • Mandarin
  • Teochew

ေနာက္ခံရာဇ၀င္

 • Interests: Dental Implants, Teeth-in-an-Hour Implant Procedure, Dental Crowns & Bridges, Veneers, Teeth Whitening, Wisdom Teeth Extraction, TMJ Disorders, Root Canal Treatment, Dental Assessment
 • Dr. Neo Tee Khin is a Prosthodontist with Specialist Dental Group. He is also an Adjunct Senior Lecturer at the National University of Singapore and a Consultant at the National University Hospital.
 • Dr. Neo completed his dental training at the National University of Singapore and obtained his specialty training in Prosthodontics from Northwestern University, Chicago. He is a Fellow of the Royal Australasian College of Dental Surgeons, the Academy of Medicine, Singapore, and the American College of Prosthodontists.
 • He has over 10 years experience teaching in dental schools and sits on the Committee for Prosthodontics of the Division of Graduate Dental Studies of the National University of Singapore. Dr. Neo has given presentations and courses on implant dentistry and restorative dentistry at professional conferences in the Philippines, Indonesia, Singapore, Malaysia, South Korea and Mongolia.
 • An active member of the dental community in Singapore, Dr Neo serves on the Dental Specialist Assessment Committee (Prosthodontics) and is an abstract reviewer with the International Journal of Prosthodontics. He is an active member of the Prosthodontics Society (Singapore) and was the former Past President of the Society. Dr Neo is also a member of the Singapore Dental Association, the American College of Prosthodontics, the Academy of Osseointegration and the Aesthetic Dentistry Society Singapore.
 • Apart from his professional activities, Dr. Neo is very involved in community work. He is a Rotarian and was formerly a Director of the Rotary Club of Singapore. He has also been on the Organizing Committee of the Entrepreneur of the Year, a Rotary-ASME Award for the past 7 years.
 • Dr. Neo has a special interest in dental implants, Teeth-in-an-Hour implant procedure, crowns and cosmetic

ဆုရရွိမႈမ်ား

 • The First Singaporean Diplomate of the American Board of Prosthodontics
 • Nobel Biocare World Tour: Senior Clinician Research Award (2008).
 • A member of the clinical team that performed the first Live Surgery for the NobelGuide Teeth-in-an-Hour Procedure in Indonesia (2010)