Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Steven Soo

Dr Steven Soo
Dr Steven Soo
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • သြားအစားထိုးကုသျခင္း
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English

ေနာက္ခံရာဇ၀င္

 • Dr Steven Soo is a Dental Specialist in Prosthodontics (Teeth Replacement & Cosmetic Dentistry) with Specialist Dental Group®. He was formerly a Clinical Lecturer at the Eastman Dental Institute and Clinical Teacher at the GKT Dental Institute, both of which are affiliated with the University of London. Dr Soo was also a Specialty Dentist in Implant Prosthodontics at King’s College Dental Hospital and an Overseas Registration Examiner while maintaining a successful private practice in Fitzroy Square, Central London.
 • Dr Soo received his dental training from the University of Liverpool and his specialty training in Prosthetic Dentistry from the Eastman Dental Institute, University of London. He also completed his Doctor of Philosophy (PhD) in Dental Biomaterials at the GKT Dental Institute, University of London.
 • Dr Soo has given numerous academic presentations on complex implant prosthodontics cases. He has authored various scientific publications and continues to maintain a research interest at the Eastman Dental Institute as an Honorary Clinical Lecturer.
 • Dr Soo has a special interest in prosthetic and implant restorative dentistry.

ဆုရရွိမႈမ်ား

 • Maclean’s Prize in Orthodontics and the Academy of Dental Materials Student Award