Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Lee Chui Tho

Dr Lee Chui Tho
Dr Lee Chui Tho
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • အေရျပား
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS
  • MRCP
  • MMed
  • Dip. of Dermatology
  • Dip. of Venereology
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English

ေနာက္ခံရာဇ၀င္

 • MBBS (Singapore)
 • MRCP (Int Med) (Ireland)
 • MMed (Int Med) (Singapore)
 • Diploma of Dermatology (London)
 • Diploma of Venereology (London)
 • Academy of Medicine (Singapore)
 • Member of American Academy of Dermatology (USA)
 • HMDP in USA for:
 • Dermatology Surgery
 • Dermotopathology
 • Clinical Dermatology
 • Asian Scholar for MBBS Undergraduate
 • Surgical Prize, Medical School
 • Assistant Medical Director, NSC