Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Noor Hanif Bin Said

Dr Noor Hanif Bin Said
Dr Noor Hanif Bin Said
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • အေရျပား
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS (Singapore)
  • MRCP (United Kingdom)
  • FAMS (Dermatology)
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English
  • Malay/Indonesian