Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Loh Keh Chuan

Dr Loh Keh Chuan
Dr Loh Keh Chuan
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • ျပြန္မဲ့ဂလင္း
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS (Singapore)
  • MMed (Int Medicine) (Singapore)
  • MRCP (UK)
  • FACP (USA)
  • FACE (USA)
  • FRCP (Edinburgh)
  • FAMS (Endocrinology)
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • Cantonese
  • English
  • Hokkien
  • Malay/Indonesian
  • Mandarin

ေနာက္ခံရာဇ၀င္

 • He has been a Consultant Endocrinologist in Mount Elizabeth Medical Centre since 2004. He was previously a Senior Consultant in Tan Tock Seng Hospital and a Visiting Consultant to Thyroid Clinic at National Cancer Centre and KK Women's and Children's Hospital. He published over 60 clinical and research papers in peer-reviewed medical journals and authored several book chapters on various endocrine topics. Besides diabetes and general endocrinology, his special interest is in the management of thyroid diseases, including ultrasound-guided biopsy and sclerotherapy of thyroid nodules, radioactive iodine therapy, and thyroid cancer management.
 • Dr. Loh has served in various Expert Panels including Ministry of Health Clinical Practice Guidelines on Diabetes Mellitus, Clinical Practice Guideline for Thyroid Cancer Management in the Asia Pacific Region, Drug Evaluation Panel of the Health Sciences Authority, and Singapore Civil Aviation Medical Board.

ဆုရရွိမႈမ်ား

 • Ministry of Health HMDP Fellowship Award in Endocrinology, Dalhousie University, Halifax, Canada(1995-6)
 • TTSH HMDP Fellowship Award in Endocrinology, University of California San Francisco, CA, USA(1996-7)
 • "Young Investigator Award" by the American Association of Clinical Endocrinologists at the 6th AnnualMeeting and Clinical Congress (1997)
 • The U.S. Endocrine Society Travel Grant Award for Meritorious Abstract. (1997)
 • Inclusion in Marquis 3rd Edition of Who's Who in Medicine and Healthcare publication, USA (2000)
 • TTSH Best Clinical Teacher Award (Medical Division) for 1999/2000
 • Inclusion in 2000 Outstanding Intellectuals of the 21st Century, Second Edition, International Biographical Centre, Melrose Press Ltd, Cambridge, England (2002)
 • TTSH 10-year Long Service Award (2002)
 • TTSH Service Champion Award (2002)
 • NHG Care Champion Award (2003)
 • Excellent Service Award (GOLD) by SPRING Singapore (2003)