Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Tan Eng Kiat Kevin

Dr Tan Eng Kiat Kevin
Dr Tan Eng Kiat Kevin
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • ျပြန္မဲ့ဂလင္း
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS (Singapore)
  • MRCP (Int Med) (UK)
  • FRCP (Edin)
  • FAMS (Endocrinology)
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • Cantonese
  • English
  • Hokkien
  • Malay/Indonesian
  • Mandarin

ေနာက္ခံရာဇ၀င္

 • Dr Kevin Tan Eng Kiat is a Consultant diabetologist and endocrinologist in private practice at Mt Elizabeth Medical Centre. He is also visiting consultant to the Diabetes Centre at Singapore General Hospital. Dr Tan graduated from the National University of Singapore and is a fellow with both the Royal College of Physicians in Edinburgh and the Academy of Medicine in Singapore.
 • Dr Kevin Tan helped organise and set-up the Weight Management Program at Mt Elizabeth Hospital. This program is headed by a multi-disciplinary team of doctors and adopts an individualised and multi-pronged approach in weight management, employing services of nutritionists, exercise physiotherapists and psycho-therapists.
 • Dr Kevin Tan is currently Vice-President of the Diabetic Society of Singapore and a life-member of the Society as well as with the Endocrine and Metabolic Society of Singapore. In the Diabetic Society, he heads the Education Sub-Committee and has been at the helm of the organising committee of World Diabetes Day Singapore events for the last 6 years. He is a keen diabetes educator and active on the lecture circuit to both professional and public audiences locally and in the region, lecturing extensively on diabetes, thyroid problems and other hormone issues. His interest is in diabetes and pituitary-adrenal disorders and his research interest is in clinical trials on diabetes

ဆုရရွိမႈမ်ား

 • Graduated National University of Singapore, Bachelor of Medicine and Surgery (1987)
 • Housemanship posting in Orthopaedics, Internal Medicine and Paediatrics
 • Residency and Basic Training in Internal Medicine in Endocrinology, Dermatology, Hematology, Geriatric Medicine an Cardiology.
 • Advanced training in Diabetes and Endocrinology in Singapore and United Kingdom (Newcastle)
 • Consultant in Endocrinology in Tan Tock Seng Hospital
 • Private practice since 2000
 • Member Royal College of Physicians (UK) 1992
 • Ext Certified in Endocrinology 1997
 • Fellow of Academy and Medicine Singapore (Endocrinology) 1998
 • Fellow of Royal College of Physicians (Edinburg, UK) 2001
 • Undergraduate Public Service Commission Merit Bursary
 • Human Manpower Development Program Fellowship in Diabetes and Endocrinology in UK
 • Member Royal College of Physician (UK)
 • Fellow, Royal College of Physicians (Edin)
 • Member, American of Medicine Singapore (Endocrinology)
 • Vice President, Diabetes Society of Singapore