Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Fernandes Mark Lee

Dr Fernandes Mark Lee
Dr Fernandes Mark Lee
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • အစာအိမ္ႏွင့္အူလမ္းေၾကာင္း
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MB ChB (U of Edinburgh, United Kingdom) 2000
  • MRCP (UK) (RCP, United Kingdom) 2003
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English
  • Mandarin