Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Leong Sou Fong Rosslyn

Dr Leong Sou Fong Rosslyn
Dr Leong Sou Fong Rosslyn
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • အစာအိမ္ႏွင့္အူလမ္းေၾကာင္း
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS
  • MRCP (UK)
  • FAMS (Gastroenterology)
  • FRCP (Glasgow)
  • FRCP (Edinburgh)
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • Cantonese
  • English
  • Hokkien
  • Malay/Indonesian
  • Mandarin
  • Teochew