Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Lim Kian Peng

Dr Lim Kian Peng
Dr Lim Kian Peng
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • အစာအိမ္ႏွင့္အူလမ္းေၾကာင္း
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS
  • M Med (Internal Medicine)
  • FRACP (Internal Medicine)
  • FAMS (Gastroenterology)
  • FACG
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English
  • Hokkien
  • Malay/Indonesian
  • Mandarin
  • Teochew

ေနာက္ခံရာဇ၀င္

 • Dr Lim Kian Peng is a Gastroenterologist at Mount Elizabeth Medical Centre. He was previously a Senior Lecturer (Department of Medicine) at the National University of Singapore, a Consultant Physician at the Singapore General Hospital and a Visiting Consultant to the Ministry of Health.
 • He received his MBBS (1974) and Master of Medicine in Internal Medicine (1977) from the University of Singapore and is a Fellow of the Royal Australasian College of Physicians (1981), the Academy of Medicine, Singapore (1981) and the American College of Gastroenterology (1984).
 • Dr Lim has been in private practice since 1983 and appointed as a Medical Expert for the Subordinate Court's Medication Panel, Primary Dispute Resolution Centre, since 2003. Further to that, he has been a Mentor for medical students at the Faculty of Medicine at the National University of Singapore since 2005.
 • Dr Lim is an Assessor for On-Site Assessment of Technical Skills for Gastroenterology advanced specialist trainees and a Medical Consultant/Advisor to St Luke's Hospital, Ling Kwang Home for the Aged, Overseas Medical Fellowship, Youth for Chirst, World Vision, Singapore Bible College and Trinity Bible College.
 • Dr Lim has been a Founding Member of the Asia-Pacific Association for study of Liver since 1978, a Member of the International Association for the study of the Liver since 1980 and was formerly an Honorary Secretary of the Gastroenterology Society of Singapore.
 • Dr Lim has written publications on diagnostic and therapeutic G.I.endoscopy, HSA-Ag status in peptic ulcer diseases, hepatoma and hepatitis and fulminant hepatic failure.