Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Ng Pock Liok

Dr Ng Pock Liok
Dr Ng Pock Liok
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • အစာအိမ္ႏွင့္အူလမ္းေၾကာင္း
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS
  • M.Med (Internal Medicine)
  • FAMS (Gasteroenterology)
  • FRACP (Gasteroenterology)
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English