Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Poh Choo Hean

Dr Poh Choo Hean
Dr Poh Choo Hean
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • အစာအိမ္ႏွင့္အူလမ္းေၾကာင္း
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, Queen’s University United Kingdom
  • Fellow of the Academy of Medicine, Singapore (Gastroenterology)
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • Cantonese
  • English
  • Hokkien
  • Malay
  • Mandarin

ေနာက္ခံရာဇ၀င္

 • Dr Poh Choo Hean is a gastroenterologist practising at Mount Elizabeth Hospital, Singapore and subspecialises in the field of upper gastrointestinal motility.