Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Widjaja Luman

Dr Widjaja Luman
Dr Widjaja Luman
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • အစာအိမ္ႏွင့္အူလမ္းေၾကာင္း
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • Bachelor of Science, University of St Andrews, UK
  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, University of Manchester, UK
  • Member of the Royal College of Physicians of the United Kingdom
  • Doctor of Medicine, Edinburgh, UK
  • Certificate of Eligibility for Specialist Registration, UK
  • Fellow of the Academy of Medicine of Singapore (Gastroenterology)
  • Fellow of the Royal College of Physicians of Edinburgh, UK
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English
  • Hokkien
  • Malay/Indonesian
  • Mandarin

ေနာက္ခံရာဇ၀င္

 • Dr Widjaja Luman is a gastroenterologist practising at Mount Elizabeth Hospital, Singapore.
 • Dr Luman obtained his Bachelor of Science from the University of St Andrews in 1985 and his Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery from the University of Manchester in 1988. He completed his residency in internal medicine at the teaching hospitals in Manchester after his graduation in 1988. He was admitted as a Member of the Royal College of Physicians (UK) in 1991.
 • Dr Luman trained in gastroenterology in Edinburgh, Scotland from 1991 to 1997. During his training, he gained experience in the management of gastroenterological and liver diseases. He was trained in both diagnostic and therapeutic endoscopy.
 • Dr Luman was appointed as an associate consultant gastroenterologist at the Singapore General Hospital in 1997 and subsequently as a senior consultant in 2003. He was also appointed Director of the Nutrition Support Team at the Singapore General Hospital. He was responsible for the care of patients on percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) and home parenteral nutrition.
 • Dr Luman has published over 30 original research papers in biliary diseases, Helicobacter pylori infection and nutrition.