Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Heah Sieu Min

Dr Heah Sieu Min
Dr Heah Sieu Min
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • အေထြေထြခြဲစိတ္
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English
  • Hokkien
  • Mandarin
  • Teochew