Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Lee Boon Teck

Dr Lee Boon Teck
Dr Lee Boon Teck
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • အေထြေထြခြဲစိတ္
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS
  • FRCSEd (General Surgery)
  • FRACS (General Surgery)
  • M Med (General Surgery)
  • FAMS (General Surgery)
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English
  • Mandarin