Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Seow Choen

Dr Seow Choen
Dr Seow Choen
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • အေထြေထြခြဲစိတ္
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery - MBBS (Spore)
  • Fellowship of the Royal College of Surgeons - FRCS (Edin)
  • Fellow of the Academy of Medicine - FAMS
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English