Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Tan Heng Tee

Dr Tan Heng Tee
Dr Tan Heng Tee
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • အေထြေထြခြဲစိတ္
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS
  • FRCSEd (General Surgery)
  • FAMS (General Surgery)
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • Cantonese
  • English
  • Hokkien
  • Mandarin
  • Teochew