Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Tan Yia Swam

Dr Tan Yia Swam
Dr Tan Yia Swam
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • အေထြေထြခြဲစိတ္
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery
  • Master of Medicine (Surgery)
  • Member of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, UK
  • Fellow of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, UK
  • Fellow of the Academy of Medicine, Singapore (General Surgery)
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English
  • Hokkien
  • Mandarin

ေနာက္ခံရာဇ၀င္

 • Dr Tan Yia Swam is a general surgeon at Mount Elizabeth Novena Hospital, Singapore.
 • Her subspecialties lie in minimally invasive breast surgery, ultrasound-guided biopsy or aspiration, breast conservation surgery, skin-sparing/nipple-sparing mastectomy, and sentinel lymph node biopsy.
 • Having spent more than 15 years in patient care, Dr Tan is experienced in a wide range of breast conditions including lumps, pain, nipple discharge, cancers, and abnormal imaging.
 • Dr Tan actively serves the medical community by sitting on the Singapore Medical Association Council since 2008, and has recently been appointed the first vice-president of the SMA Council.
 • She has also published and presented research in articles and journals both locally and internationally.
 • As recognition for her patient-centric care, Dr Tan has received the KK Service from the Heart Award in 2016 as well as the Gold Award in Singapore Health Quality Service in 2018.
 • She participates in outreach through educational talks to the public, family practitioners and students. Her passion and commitment to teaching has been recognised with the Dean’s Award for Teaching Excellence.
 • She believes in personalised treatment recommendations that respect patients’ needs and concerns.