Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Ng Hoo Wah

Dr Ng Hoo Wah
Dr Ng Hoo Wah
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • ေသြး
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS (Singapore) 1973
  • M Med (Int Med) (Singapore) 1976
  • FAMS (Int Med)
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • Cantonese
  • English
  • Hokkien
  • Malay/Indonesian
  • Mandarin

ေနာက္ခံရာဇ၀င္

 • Fellow of International Society of Haematology
 • Worked in SGH Department of Haematology / Blood Transfusion Service from 1976 - 1990.
 • In specialist practice in Mt. Elizabeth Medical Centre since 1990 - present.