Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Tan Ter Chyan

Dr Tan Ter Chyan
Dr Tan Ter Chyan
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • လက္ခြဲစိတ္
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery, National University of Ireland
  • Member of the Royal College of Surgeons of Edinburgh, UK
  • Master of Medicine (Orthopaedic Surgery), National University of Singapore
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English