Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Oon Chong Hau

Dr Oon Chong Hau
Dr Oon Chong Hau
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • အေထြေထြေဆးပညာ
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • BA (HONS)
  • MB BChir (Cambridge)
  • FRCP (Int Med) (Edin)
  • FRCP (London)
  • FACC
  • FAMS
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • Cantonese
  • English
  • Mandarin

ေနာက္ခံရာဇ၀င္

 • WHO Advisor, Cardiovascular Disease (1992 - 2002)
 • World Heart Federation
 • Scientific Council on Cardiac Rehabilitation and Preventive Cardiology (1992-2002)