Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Chan Yew Foon

Dr Chan Yew Foon
Dr Chan Yew Foon
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • သားဖြားမီးယပ္
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS (Singapore) 1963
  • MRCOG (UK) 1970
  • FAMS (O&G) 1973
  • FRCOG (UK) 1983
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English
  • Mandarin