Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Doshi Umesh

Dr Doshi Umesh
Dr Doshi Umesh
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • သားဖြားမီးယပ္
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS (University of Singapore, Singapore) 1974
  • MRCOG (RCOG, United Kingdom) 1981
  • M Med (O&G) (NUS, Singapore) 1981
  • FAMS (O&G) (Academy of Medicine, Singapore) 1993
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English