Mount Elizabeth Mount Elizabeth
 • Mount Elizabeth

Dr Heng Keok Meng Roger

Dr Heng Keok Meng Roger
Dr Heng Keok Meng Roger
 • အထူးျပဳဘာသာရပ္

  • သားဖြားမီးယပ္
 • ဘြဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ား

  • MBBS (University of Singapore, Singapore) 1979
  • M Med (O&G) (NUS, Singapore) 1986
 • မိခင္ဘာသာစကား

  • English